Güçlendirme Projelerinde İstenen Belgeler (Ruhsatlı Yapılar)

 1. Performans Raporu (Laboratuvardan İstenen Belgeler)

 

 • Laboratuvar izin belgesi
 • Denetçi belgesi
 • Deney kapsam listesi
 • İmza sirküsü (denetçi ve firmayetkilisi)
 • Oda kayıt belgesi
 • Deprem performans raporu
 • Oda kayıt belgesi (inşaat mühendisi)
 • 2018 yılına ait itb fotokopisi (yapı denetim onaylı)
 1. Yapı sahibinden istenen evraklar

 

 • Muvafakatnameler (tapu hisseliyse çoğunluk kararı yeterli, noter onaylı olacak)
 • Son aya ait elektrik faturası
 • Yapı sahiplerinin kimlik fotokopisi
 • Sitelerden yönetim kurulu kararı ya da site sakinlerinin karar tutanağı (noter onaylı)
 • Dilekçesi
 • Resmi imar durumu
 • Afad hasar tespit raporu
 • Yapı ruhsatı (onaylı)
 1. Müteahhitten istenen evraklar

 

 • Mimari röleve proje (3 adet)
 • Statik proje (3 adet)
 • Mimari müellif belgesi
 • Statik müellif belgesi
 • Jeoloji müellif belgesi
 • Tapu fotokopisi ve güncel tapu kaydı (son bir aylık)
 • Numarataj yazısı (ruhsat şube tarafından yazılacaktır)
 • Sözleşme (yapı sahibi ile yüklenici arasında-noter onaylı olacak)
 • Ticaret odası sicil durum belgesi (yapı denetim şirketi onaylı)
 • Vergi levhası (yapı denetim şirketi onaylı)
 • Şirket yetkilisinin imza sirküsü
 • Taahhütname (yapı sahibi aynı zamanda yüklenici ise-noter onaylı)
 1. Şantiye şefinden istenen evraklar

 

 • Şantiye şefi sözleşmesi
 • Oda sicil durum belgesi
 • Yerleşim yeri belgesi
 • Şantiye şefi sigorta sicil no
 1. Yapı denetim şirketinden istenen evraklar

 

 • Yapı denetim kuruluşu izin belgesi (onaylı)
 • Yapı denetim sistemi çıktısı (yibf)
 • Yapı denetim hizmet sözleşmesi (yapı sahibince ve yapı denetim kuruluşunca imzalanacak)
 • Taahhütname
 • Yapı denetim hizmet bedeli dekontu (aslı)
 • Bütün projeler (yapı denetim kuruluşu yetkilisi ve ilgili denetçi tarafından imzalanacak)
 • Yönetmelik eki proje kontrol formları
 • Yapının denetimini üstlenmiş olan denetçi ve kontrol elemanlarının ikametgahları
 • Yapı denetim kuruluşu müdürünün imza sirküsü (fotokopi)
 • Yibf de görevli olarak görünen denetçilerin denetçi belgeleri (fotokopi)
 • Vergi levhası + ticaret odası sicil belgesi
 • Enerji kimlik belgesi (yv sertifika no + yb belgesi veren kuruluş adı + yb veren kuruluş yetki no + sürdürülebilir yeşil bina belgesi sınıfı (50 m2 üstü binalar ve 2 yıldan uzun süre kullanımı düşünülen binalar))
 • 5 mayıs 2011 tarihli ve 2999 sayılı çevre ve şehircilik bakanlığının yazısına istinaden evrakların listesidir.

Güçlendirme Süreci (Van ili için Örnek)

Van’da güçlendirme yapılacak binaların işlediği süreç aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

 1. Binanın orta hasarlı olduğunun afad (çevre şehircilik) ekiplerince kesin olarak tespitinin yapılması.
 2. Afad hak sahipliği listelerinin asılıp kesinleşmesi.
 3. Güçlendirme kararının apartman sakinleri tarafından alınması.
 4. Güçlendirilecek binalarda hak sahibi olan ve olmayanların vekalet/yetkiyi yöneticiye vermesi
 5. Firmalarla ön görüşme yapılması ve güçlendirme öncesi itirazlarda alınan karotlara göre ön taslak hazırlanması.
 6. Firma ile apartmanın anlaşması.
 7. Firmanın güçlendirme projesi için gerekli teknik analizi yaptırarak son güçlendirme projesini sunması.
 8. Anlaşma yapılması ve bunun karar defterine işletilmesi.
 9. Güçlendirme ruhsatı için gerekli belgelerin hazırlanması (ekli belediye listesindeki)
 10. Noterde sözleşme yapılması
 11. Yapı denetim atamasının yapılması
 12. Ruhsatın çıkarılması
 13. Güçlendirme için kırıma başlanması
 14. Çıkarılan ruhsatın afad a ibraz edilerek hak edişin istenmesi
 15. Apartman yönetiminin banka hesabı açması
 16. Güçlendirmenin aşama aşama yapılarak hak edişlerin yapılması.
 17. Her aşamada yapı denetimce çekme testlerinin yapılması beton numunelerinin alınması.
 18. Güçlendirme yapılırken/yapıldıktan sonra binadaki başkaca eksiklerin (yalıtım tamirat vb. Yapılması.
 19. Binanın tamamlanarak iskanının alınması.
 20. Bu süreçleri takip ederken çıkabilecek aksaklıklar olarak öncelikle resmi imar durumunun yanlış yorumlanması gelebilir. Şöyle ki; mevcut binanın yeni imar durumuna uymamasından yola çıkılarak ruhsat sürecinin gecikmesi ihtimali ortaya çıkmaktadır. Örnek vermek gerekirse binanın mevcut durumunda ya da yapılırken olmayan bir imar mevzusu (örneğin; kat sayısı gibi) güçlendirme ruhsatına engel gibi görünebilir. Oysa ki imar kanunu açıktır ki binanın metrekaresinde bir değişiklik olmadığı gibi bina risk olmaktan da çıkmaktadır. Dolayısı ile bu konuda gereksiz mağduriyetler yaşanabilir.
 21. Iskan alındıktan sonra ilgili iskan belgesi afad ve çevre ve şehircilik müdürlüğü’ne (tapu/belediyeye) ibraz edilerek binanın riskinin kalktığı ve işlemlerin tamamlandığı belirlenir.
 22. Bu konuda sorulan önemli sorulardan biri de dask ı olanların güçlendirme ödemesi alıp almayacağına yöneliktir. Van’da yapılan uygulamalarda hazırlanan proforma faturalara göre dask eksperi tarafından belirlenen değer konut sahibinin hesabına aktarılmıştır. Elazığ’da dask eksperi de bu tür ödemelerin yapılacağını beyan etmiştir.